Доставувањето на било каква информација или содржина од страна на Корисникот е доброволно и е предмет на Условите за користење кои се составен дел на оваа Политика за користење и заштита на информациите. (во понатамошниот текст “Политика”). Оваа политика на приватност се однесува само за www.marketonline.mk и поддомените, а доколку е присутен линк кој поврзува со други веб страни, ние не превземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат тие веб страни.

Со Политиката за заштита на личните податоци се уредува правото на приватност и сигурност на личните податоци кои се цел на обработка. Ве молиме прочитајте ја Политиката за заштита на лични податоци и повремено проверувајте ја истата за најновите податоци од нашата практика за приватност.
Со Вашата регистрација и најавување на нашата веб страна www.marketonline.mk, изјавувате дека сте запознаени и согласни со содржината на нашата Политика на приватност.

ПРИБИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ

РЕПТИЛ има право да собира и користи податоци за Корисниците. Информациите со кои Корисникот може да се идентификува опфаќаат имиња, локација, адреса на е-пошта, телефон за контакт, како и сите други информации што Корисникот доброволно ги внел или се предвидени при користење на Услугите на РЕПТИЛ веб-сајтот (достапни преку www.marketonline.mk).

Сите лични податоци кои корисникот ги внесува преку регистрација се користат за успешна достава на производот и реализација на плаќањето, а се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци и не се отстапуваат на трети страни.

Личните податоци, доброволно поднесени од нашите посетители: Име, презиме, поштенска адреса, контакт телефонски број и електронска адреса, се прибираат и употребуваат со цел да се исполни побараната нарачка.

Покрај погоре наведените информации, РЕПТИЛ има право (но не и обврска) автоматски да зачувува одредени информации кои компјутерот или терминалниот уред ги испраќа до Серверите на РЕПТИЛ во врска со Корисничката активност. Информациите се чуваат во лог-датотеки на Серверите на РЕПТИЛ и може да опфаќаат информации за веб-страници на РЕПТИЛ веб-сајтот кои ги посетил Корисникот, веб-сајтови кои го пренасочиле Корисникот на РЕПТИЛ веб-сајтот, веб-сајтови кои Корисникот ги посетил преку Линкови кое се презентирани на РЕПТИЛ веб-сајтот, датум и време на тие посети, IP-адреса на Корисникот, тип на интернет прелистувачот што го користи Корисникот, клучни зборови кои ги користи Корисникот при пребарување на РЕПТИЛ директориумот, бројот на корисници кои го виделе интернет огласот (банерот) на РЕПТИЛ веб-сајтот, бројот на кликнувања на интернет огласите (банерите) на РЕПТИЛ веб-сајтот, итн. Овие информации не се поврзани со информациите што го идентификуваат индивидуалниот Корисник и се користи за истражување и следење на однесувањето на Корисникот, неговите навики и интереси, за да се анализира ефикасноста на рекламирањето, заради статистички цели и заради подобрување на понудените Услуги. РЕПТИЛ може да ги чува и обработува овие информации во персонализирана форма заедно со други информации за Корисникот што тој ги доставил при регистрацијата или користењето на Услугите. Покрај тоа, РЕПТИЛ собира лог-датотеки (датум, време и соодветно извор – IP адреси) кога тоа е според важечки закон, како и лог-датотеки и сите други информации кои се неопходни за електронска репродукција на изјавите што ги дава Корисникот при користење на услугите (на пример прифаќање на Условите за користење, итн), но и идентификација на Корисникот во случај на спор.

Вашите лични податоци ние ги користиме во согласност со позитивните законски прописи во Република Македонија.
Податоците кои ги собираме и се чуваат кај нас, нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Македонија.
www.marketonline.mk не собира никакви информации од финансиска природа како број на Картичка и/или број на банкарска сметка. Податоците околу кредитната картичка и банкарската сметка ќе бидат чувани и користени исклучиво од страна на НЛБ Тутунска Банка.
Доколку како начин на плаќање изберете плаќање со платежна картичка, наплатата ќе биде процесуирана преку порталот за наплата од платежни картички на НЛБ Тутунска Банка којшто користи најнова технологија за заштита на Вашите податоци.  Бројот на Вашата картичка се испраќа преку сигурна конекција до НЛБ Тутунска Банка и веднаш по завршувањето на трансакцијата се брише.
www.reptilmarketi.mk воопшто не доаѓа во контакт со бројот на Вашата платежна картичка, ниту пак за тоа има потреба.

ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАЌАЊЕ
Податоците кои ги внесувате при плаќањето односно купувањето, од Вашата платежна картичка не се зачувуваат или пренесувваат преку нашите сервери. Трансакциите се процесираат преку платежниот процесинг систем на банката со која соработуваме НЛБ Тутунска Банка која е серфитицирана за процесирање на трансакции. Во моментот кога го вршите плаќањето и ги внесувате податоците истите се процесираат преку безбедносниот протокол на банката со користење и за нас не се видливи податоците од Вашата платежна картичка.

УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО ТРЕТИ СТРАНИ

РЕПТИЛ може да им овозможи на трети страни, како Facebook, Inc, да објават на своите веб-сајтови јавно достапни содржини од производи и фирми на РЕПТИЛ веб-сајтот. Таквите содржини не смеат да содржат лични податоци и се ограничени само на информации за правни лица.

Покрај тоа, по своја волја, Корисникот, на РЕПТИЛ веб-сајтот може да сподели (преку Facebook-услугата за поврзување, на пример) информации кои се јавно достапни на други веб-сајтови, вклучувајќи и информации за поврзаност на Корисникот со други веб-сајтови (на пример, пријатели и листи на контакти). Оваа политика не се применува за информации за Корисникот и неговите/нејзините пријатели кои се зачувани на други веб-сајтови. Собирањето, складирањето, заштитата и обработката на тие информации е предмет на условите на тие – други веб-сајтови. Доколку Корисникот не сака неговите/нејзините пријатели, контактите и другите информации за Корисникот што се достапни на другите веб-сајтови да бидат достапни на РЕПТИЛ веб-сајтот, тогаш Корисникот има можност да ги измени подесувањата за приватност на неговата/нејзината сметка на другите веб-сајтови.

КОЛАЧИЊА (COOKIES)

РЕПТИЛ има право (но не и обврска) на компјутерот на Корисникот или на други терминални уреди да инсталира колачиња – мали текстуални датотеки кои се зачувани на некоја Интернет страница преку интернет сервер на хард дискот на Корисникот и дава можност за обновување на информациите за Корисникот бидејќи тие ги препознаваат сајтовите/страниците што неговиот/нејзиниот терминален уред ги користи и/или пребарува.

При обезбедувањето на услугите, РЕПТИЛ задржува информации и добива пристап до информациите и процесите кои се зачувани на терминалниот уред на корисникот со цел:

1.4.1.   На Корисникот да му обезбеди нормален и квалитетен пристап до Услугите, заедно со сите функционални можности; да провери присуство на скрипти, софтверски апликации и подесувања на терминалниот уред на корисникот, кои се неопходни за нормален пристап и користење на Услуги и да ги извести него/неа доколку ги нема;

1.4.2.   Да следи и да се спречи користење на мулти-сметки (регистрирање и користење на повеќе Кориснички сметки од страна на истото лице) со злонамерни дејствија;

1.4.3.   Визуализира и не-визуализира елементи од РЕПТИЛ веб-сајтот за кои има посебни барања кои се или не се компатибилни на одредени карактеристики, квалитети или опции на терминалниот уред на Корисникот (на пример: широчина на екран, резолуција и други);

1.4.4.   Да ги прилагоди Услугите и да обезбеди автоматско прикажување или криење на различни елементи од РЕПТИЛ веб-сајтот, во согласност со желбите и подесувањата на корисникот;

1.4.5.   Да ги рекламира и истражува преференците на Корисникот.

Колачињата кои ги користи РЕПТИЛ не зачувуваат информации (лични податоци) кои овозможуваат идентификација на корисникот како физичко лице. Нивната намена е исклучиво да се идентификува користеното од страна на прелистувачот и/или терминалниот уред на Корисникот.

Корисникот има право во секое време да го одбие зачувувањето и/или пристап до информациите кои се зачувани на терминалниот уред кој го користи Корисникот.

Забраната и/или бришењето на колачињата од страна на Корисникот може целосно или делумно да му оневозможи на Корисникот да пристапи до РЕПТИЛ веб-сајтот и/или Услугите, да ги промени или отстрани преференциите што Корисникот претходно ги поставил на РЕПТИЛ веб-сајтот и/или значително да го влоши квалитетот на Услугите, за што РЕПТИЛ не презема одговорност.

Корисникот има право во кое било време од РЕПТИЛ да добие информација за податоците кои се зачувани на неговиот терминален уред, со испраќање прашање до РЕПТИЛ на следната e-меjл адреса: e-shop[at]РЕПТИЛ[dot]com (е-мејл адресата е напишана на овој начин со цел да не заштити од SPAM; Ве молиме заменете ги [at] со @, и [dot]со ‘.’)

РЕПТИЛ користи два вида на колачиња – “привремени” (кои се избришани од меморијата на терминалниот уред на корисникот кога корисникот го затвора интернет прелистувачот) и “постојани” (кои се зачувуваат на терминалниот уред на корисникот додека тој /таа не ги избрише). Корисникот може да ги отстрани постојаните колачиња според инструкциите на интернет прелистувачот што го користи. Колачињата што ги користи РЕПТИЛ содржат идентификациски број кој помага при идентификацијата на Корисникот.

Колачињата може да се инсталираат, исто така, и од страна на трети лица со цел да се рекламираат стоки и услуги кои можат да бидат интересни за Корисникот кога тој/таа го посетува РЕПТИЛ веб-сајтот и другите веб-страници. РЕПТИЛ нема пристап или контрола врз употребата на колачињата. Овие колачиња, исто така, собираат информации за начинот на користење на РЕПТИЛ веб-страница, како на пример кој веб-сајт го пренасочил Корисникот кон РЕПТИЛ веб-сајтот, кои интернет страници од РЕПТИЛ веб-сајтот ги посетил Корисникот, информации за посетите на Корисникот на други веб-сајтови, но не прибира информации како што се имиња, e-пошта адреси, други информации за контакти или други лични податоци кои би му овозможиле на некое трето лице да го идентификува Корисникот и да стапи во контакт со него/неа.

2. Со кого ги споделуваме вашите информации?

2.1.      Јавна содржина

РЕПТИЛ има право на РЕПТИЛ веб-сајтот да дистрибуира и доставува јавно достапни содржини, вклучувајќи ги сите Кориснички содржини на лица кои се поврзани на РЕПТИЛ, неговите деловни партнери и сите други трети лица, а Корисниците разбираат и се согласуваат дека тие трети лица можат да ја објават Корисничката содржина на нивните веб-сајтови или медиумски платформи. Тие треба да го посочат Корисникот како извор на таа Корисничка содржина и на нивната сметка да прикажат и наведат јавно-достапни информации, како што се имиња и фотографии.

2.2.      Лица кои ги обработуваат податоците во име на РЕПТИЛ (Дата процесори)

Со цел да се изврши техничка поддршка и администрирање на РЕПТИЛ веб-сајтот и информациите да се обработуваат заради статистики и маркетинг цели, при вршење тестирања и сондажи за работата на РЕПТИЛ веб-сајтот, кога се прават плаќања и се користат други услуги поврзани со РЕПТИЛ веб-сајтот, личните податоци и другите информации за Корисникот може да им се откријат и да се обработуваат од трети лица на кои РЕПТИЛ им ја доделил изведбата на одредени услуги поврзани со РЕПТИЛ веб-сајтот. Овие податоци ќе бидат откриени и соодветно обработени само до одреден степен и обем, кој е неопходен за да се изврши доделената работа. Соодветно на тоа, тие трети лица ќе дејствуваат како Дата процесори во име на РЕПТИЛ. Дата процесорите се запознаени дека информациите што се предмет на Законот за заштита на лични податоци.

Овие лица ќе бидат обврзани да ги обработуваат податоците само и единствено согласно строгите инструкции на РЕПТИЛ и ќе немаат право личните податоци на Корисниците да ги користат или обработуваат на кој било друг начин за други цели, освен за целите што се наведени во Условите за користење и оваа Политика.

2.3.      Директен маркетинг

Со прифаќање на Условите за користење и оваа Политика, Корисникот се согласува неговите/нејзините лични податоци да се обработуваат за директен маркетинг. Корисникот има право во секое време да се спротивстави на понатамошно обработување на неговите/нејзините лични податоци за директен маркетинг, со испраќање писмено известување до РЕПТИЛ на наведената контакт адреса или е-пошта. Корисникот има право да биде информиран пред неговите/нејзините лични податоци за прв пат да се откријат на трето лице или истите да се искористат во нивно име за директен маркетинг, како и да му се даде можност да се спротивстави на таквите откривања и употреби.

Со прифаќање на Условите за користење и оваа Политика, Корисникот  изјавува дека тој/таа е информиран и се согласува РЕПТИЛ да ги доставува и открива неговите/нејзините лични податоци на други контролори на податоците за маркетинг и рекламирање на територијата и вон територијата на земјите од Европската унија, кога тоа е во согласност со одредбите од Законот за заштита на личните податоци на Македонија. Корисникот има право во секое време да ја повлече својата согласност за понатамошно доставување на неговите лични податоци на трети лица, на начинот што е опишан во овој член, погоре.

ОТКРИВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

РЕПТИЛ се обврзува да не открива какви било лични податоци и други информации за Корисникот или за неговото/нејзиното користење на Услугите, како и да не ги открива прибраните податоци на трети лица – надлежни органи, компании, поединци и други, освен:

–     кога тоа е предвидено во оваа Политика или во Условите за користење или кога корисникот ќе даде јасна согласност во моментот на регистрацијата или подоцна;

–     кога тоа е потребно заради исполнување на некоја законска обврска на РЕПТИЛ;

–      кога информациите ги бараат државни власти, судски власти или службени  лица, кои согласно важечкиот закон се овластени да бараат и прибираат такви информации во согласност со законските процедури и прописи;

–     кога откривањето на личните податоци од страна РЕПТИЛ е неопходно заради заштита на правата, правните интереси и угледот на РЕПТИЛ, т.е кога тоа е поврзано со лицата од РЕПТИЛ или Корисниците;

–     кога информациите им се откриваат на вработените или соработниците на РЕПТИЛ заради активности поврзани со администрирање на РЕПТИЛ и  користење на Услугите;

–      во други случаи утврдени со закон;

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЦА ПОД 14 ГОДИНИ

РЕПТИЛ веб-сајтот не е наменет за лица под 14 години. РЕПТИЛ нема за цел да прибира и обработува лични податоци за лица под 14 години. Во случај лице под 14 години да ги доставило своите лични податоци без согласност на неговите/нејзините родители и/или старатели, тие треба веднаш да го известат РЕПТИЛ.

ИЗМЕНИ ВО ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Повремено ќе ја менуваме и дополнуваме Политиката за заштита на лични податоци за да ги содржи нашите нови практики, како на пример кога додаваме нова услуга, функционалност или опција на сајтот. Можете да видите кога оваа Политика за заштита на лични податоци била последен пат променета според датумот објавен погоре во “Последно обновено”.

КОНТАКТ ВО ВРСКА СО ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Ве молиме контактирајте не ако имате било какви прашања во врска со нашата Политика за заштита на лични податоци. Можете да не контактирате онлајн на [email protected] или може да ни испратите пошта на следната адреса:
ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Ул. Пандил Шишков број 7 локал 1
Аеродром, 1000 Скопје

preloader